English   فارسي     امروز: پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦

در حال حاضر مهمترین چالش این واحد نبود چارت سازمانی مصوب و محدودیتهای مربوط به جذب و بکارگیری کارشناسان مختلف با تخصصهای مورد نیاز با توجه به محدوده در حال گسترش فعالیتهای مرتبط با رسالت این واحد می باشد.